Regler i veteranplöjning-SM 2012

Reglerna bygger delvis på JUF:s tävlingsregler för traktor- plöjning, som utarbetades 1948. Reglerna har senare modifierats och anpassats till dagens förhållande.

Tävlingen avgörs i två olika klasser – en för bogserade plogar och en för hydraulburna plogar.

Traktorer och plogar anskaffas av de tävlande.

Traktormodellerna får ej ha kommit ut senare än 1955 på den svenska marknaden. Detta innebär att traktorn kan ha tillverkats senare om inga ändringar gjorts sedan 1955. En traktor tillverkad exempelvis 1957 tillåts därför om modellen introducerades senast 1955. Även för plogar gäller samma bestämmelser.

Bedömning

1-2. Öppningsfåran skall vara rak och ren. Tegryggen skall vara ordentligt genomplöjd, ha god slutenhet och vara likformig i hela sin längd. Den skall ansluta väl till den övriga plöjningen och vara obetydligt högre än denna.

Fullt plöjningsdjup skall ha uppnåtts 3 m in på tegen, och efter 7-8 synliga tiltor runt ryggen. Förhållandet mellan tiltans djup och bredd bör om möjligt vara 2:3, och båda plogkropparna skall gå lika djupt.

3. Tiltorna skall vara likformiga i hela sin längd och tvärs över hela plöjningen. Bedömningen sker över hela det plöjda området. Tiltorna skall sluta väl intill varandra så att den efterföljande harvningen under lättas och att en god såbädd erhålles så snabbt som möjligt.

4. Bedömningen av nedplöjningen av grönt material, kontrolleras att alla gröna växtrester myllas ned och täcks så väl, att ogräs ej kan börja spira mellan tiltorna. Bedömning sker över hela det plöjda området.

5. Plogfårorna och tiltorna skall vara raka över hela plöjningen för att ge förutsättning för en god genomplöjning, slutenhet och likformighet. Bedömning sker över hela det plöjda området.

6. Upptagning och isättning av plogen skall göras vid vändtegs-markeringarna. Detta moment visar, oftast mer än något annat förarens skicklighet. Båda vändtegarna skall bedömas.

7. Slutfårans djup skall ej väsentligt avvika från övrig plöjning. Slutfåran bör vara så smal som möjligt för att medge en enkel igenkörning. Slutfåran skall placeras så att sista plogkroppens landsida går intill grundfårans tiltkant.

8. Kraven på en bra slutfåra är att den skall vara rak i hela sin längd och att den skall vara ren från jordkokor. Den skall ansluta väl till övrig plöjning. Slutfåran skall ligga mot tävlandes egen rygg. Endast ett synligt hjulspår är tillåtet. Flera hjulspår får förrekomma på enskärig plog eller då traktorns spårvidd är för bredd i förhållande till plogens bredd. Fel lagd slutfåra (ej mot egen rygg) och extra hjulspår medför poängavdrag.

Bedömingsskala

Ryggen Maxpoäng per domare
1 Öppningsfårans rakhet 5p
Öppningsfårans renhet 5p
Öppningsfårans likformighet 5p
2 Hopslagets likformighet 5p
Hopslagets slutenhet 5p
Ryggens anslutning till övrig plöjning 5p
Avdrag Ryggens genomplöjning max 5p x halva antalet domare
Plöjningens allmänna utseende Maxpoäng per domare
3 Tiltornas likformighet 2 bedömningar 2 x 5p
Tiltornas slutenhet 2 bedömningar 2 x 5p
4 Nedplöjning av växtrester 2 bedömningar 2 x 5p
5 Tiltornas rakhet 2 bedömningar 2 x 5p
6 Vändtegens utseende (isättning och upptagning m.m.) 2 x 5p
Avdrag Genomplöjning max 5p
Avdrag Plöjningsdjupet 1p per domare och cm
Slutresultat Maxpoäng per domare
7 Slutfårans djup 5p
Slutfårans läge 5p
8 Slutfåran rakhet 5p
Slutfåran renhet 5p
Slutfåran anslutning till övrig plöjning 5p

Övriga avdrag

  • Tidsavdrag 0,5 poäng per domare och 2 minutersperiod.
  • Osportsligt uppträdande (Överdomaren sätter poängen)
  • Nedanstående ger 2 poängs avdrag per domare
    • Fellagd slutfåra (slutfåra ej mot tävlandes rygg)
    • Mer än ett/två hjulspår i plöjningen beroende på traktorns spårvidd