Rapport från bredbandsgruppen

I inledningen av 2016 fick vi information om att Fibra var intresserade av att dra fram fiber till Sevalla och bygga ut nät till samtliga permanentboenden i socknen.

På uppdrag av Sevalla Hembygdsförening tillsattes den 7 mars en arbetsgrupp bestående av Marita Ljung, Anders Karlsson, Per Elander, Ronny Hellberg och Fredrik Westermarck för att undersöka möjligheter till att fibersätta Sevalla. Initialt med att inleda en dialog med Fibra.

Den 22 mars mötte gruppen en representant för Fibra för ett första möte, där han berättade att Fibra ville starta ett projekt för att bygga ut bredband i Sevalla och områden norr om Tillberga och Tortuna. Planen från Fibra var att starta projektet till sommaren. Gruppens och Fibras plan var att informera om bredband och Fibras planer i inledningen av sommaren.

I slutet på mars fick gruppen reda på att Fibra avsåg att söka medel från Landsbygdsprogrammet för utbyggnaden och att ansökningstiden skulle gå ut i månadsskiftet april/maj. Gruppen kom tillsammans med Fibra överens om att gruppen skulle hjälpa Fibra med att informera och ta in intresseanmälningar för Sevalla och Fibra tillsammans med kommunen skulle ta resterande område.

Gruppen skapade ett informationsblad, som delades ut av den upparbetade distributionskanalen som förser Sevallaborna med SevallaNytt. Gruppen skapade en intresseanmälan där man kunde anmäla sitt intresse. Initialt var Fibras inställning att 60% behövde anmäla sitt intresse men Fibra ändrade efter hand intresseanmälningsgraden baserat på diskussioner med Länsstyrelsen och intresset bland andra aktörer för att ta del av stödet. Först till 80% sedan till 85%. I Sevalla gick det bra att få in intresseanmälningar men baserat på information från Fibra så insåg gruppen, efter någon vecka, att Fibra och kommunen hade svårt att nå ut. Gruppen gjorde en insats och delade ut informationsblad till de adresser utanför Sevalla där Fibra inte hade lyckats få kontakt. De 12 adresser i Sevalla som inte hade svarat på intresseanmälan och inte heller tackat nej fick besök av representanter från gruppen.

Med mindre än en vecka kvar så hade 81,5% anmält sitt intresse så gruppen gjorde ytterligare insatser i de norra delarna av Sevalla socken. Gruppen insåg att Fibra och kommunen inte nådde ut per telefon utanför Sevalla så gruppen ryckte åter ut och besökte samtliga adresser, inom hela området, och lyckades tillslut att nå strax över 97% i antalet intresseanmälningar. Fibra beviljades stöd den 15 juni för området – en av få ansökningar som beviljades stöd i länet, mycket på grund av gruppens målinriktade arbete.

Den 30 november  och den 7 december hölls informationsmöten för de som anmält intresse för bredband i Bygdegården i Sevalla. Gruppen uppskattar att ca 200 personer besökte de två mötena. För närvarande arbetar Fibra med projekteringsarbetet för projektet, därefter kommer Fibra att gå ut med erbjudande och gruppen är redo att åter vara behjälpliga.

Gruppen har haft 6 möten, 2 informationsmöten, löpande informerat via artiklar i SevallaNytt, på webben och på Facebook om gruppens arbete.

Fredrik Westermarck