Bergtäkten på Stora Bortomta

Tolv personer har överklagat bergtäkten i Bortomta till Miljödomstolen.

Orsaken är att de kringboende vill ha saken mer utredd då området är enligt deras förmenande har ett intensivt utnyttjat friluftsområde med hästansluten verksamhet för 25 till 30 hästar som kan påverkas av buller, vibrationer, luftföroreningar och damningar. Bergtäkten kan också påverka nyckelbiotopen som ligger 250 meter från brytgränsen samt den angränsande ekologiska odlingen. Ett annat problem som bör utredas är hur vattentillgången för dammbindningen skall lösas och hur vattenavrinningen från täkten skall ordnas då avrinningen knappast kan rymmas i befintligt dike som går två meter från en vattentäkt. Samtidigt påpekas det att det numera inte finns något behov av mer berg i och med att E18 är färdigutbyggd 2010 och Vägverket har inga fler projekt planerade i närheten. Om täkten kommer till stånd så bör det maximala uttaget fastställas samt att trafiken begränsas. Allt detta saxat ur inlagorna till Miljödomstolen.

Länsstyrelsen och verksamhetsutövaren har beretts tillfälle att senast 25 juni yttra sig över klagandes senaste yttranden. Därefter kommer bedömning att göras om målet är klart för avgörande. Dom i målet bör kunna hinnas med före årsskiftet.

De som vill veta mer kan gå in på hemsidan http://www.landsbygdsadresser.se/ där inlagorna till Miljödomstolen finns.

Gunnar Björklund

Beslut om bergtäkten på Stora Bortomta

Länsstyrelsen i Uppsala kungjorde i Uppsala Nya Tidning och Enköpingsposten att de har gett sitt medgivande enligt Miljöbalkens 9 kap. för att öppna bergtäkten i Stora Bortomta. Tillståndet gäller 4 milj. ton under en  20-årsperiod med en genomsnittlig årsproduktion av 200 000 ton som får krossas och sorteras. Införsel får ske med 10 000 ton årligen av schaktmassor lämpliga för byggnads- eller anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa.

Eventuella överklaganden skall göras inom tre veckor efter kungörelsen som  anses vara gjord den 13 feb. Handlingar finns tillgängliga hos Enköpings kommun och på Länsstyrelsen i Uppsala.

Gunnar Björklund

Hur påverkar den planerade bergtäkten oss?

Just nu planeras en bergtäkt i skogen vid Stora Borttomta, cirka fyra kilometer från Sevalla by. Förutom bergtäkten finns även framtidsplaner på asfaltsverk och avfallsdeponi.

Hur dessa kan komma att påverka oss som bor här med buller, trafik, samt eventuella föroreningar står att läsa i den MKB-analys som Enviplan AB tagit fram.

Ännu är inte något beslut fattat och pärmar med bl a MKB-analysen finns att hämta hos Eric Pettersson i Borttomta. En pärm för utlåning finns även hos Katarina Gränsman på Vackervallen.

Åsa Slobodnik