Enskilda avlopp i Sevalla

 

Trekammarbrunn med markbädd
Trekammarbrunn med markbädd

Intressenter

Hitintills har ett 20-tal hushåll anmält sig tig till en samarbetsgrupp för gemensam upphandling och eventuella gemensamma kontakter med stan. Vill Du var med kan Du anmäla Dig till Magnus Nilsson Mälby 021-652 00.

Samarbetsgrupp

 • Magnus Nilsson ordf. 021-652 00
 • Lena Nykvist 021-38 17 90
 • Gunnar Björklund 021-620 23
 • Tjelvar Collander 021-620 73
 • Fredrik Westermarck 021-18 15 57

När skall avloppen vara klara?

Efter vad jag förstår enligt de allmänna anvisningar som finns så skall arbetet påbörjas inom två år efter det att ett godkännande har erhållits och skall vara färdigt inom 5 år. Samtidigt så tolkar jag stans anvisningar så att ansökan skall vara inne före den 30 april 2010. (Som jag tolkar läget har stan ännu inte några klar policy. Detta måste vi undersöka närmare.)

Avstånd – servitut och avtal

Bädden måste enligt stan ligga 50 meter från dagvattenbrunn eller djupborrad brun. Om bädden ligger närmare kräver stan att en gummimatta för 7000 kr läggs under bädden för att inget avloppsvatten skall komma ner i dricksvattnet. Stan kräver också medgivande från grannen om bädden ligger nära tomtgränsen.

Ett servitut upprättat av Lantmäteriförvaltningen för en utloppsledning över grannfastigheten kostar 8000 kr eller mer. Ett annat alternativ är att parterna själva skriver ett avtal som registreras hos inskrivningsmyndigheterna där avgiften då begränsas till 375 kr. Om flera fastigheter går samman om en anläggning är det viktigt med ett sammägaravtal som registreras hos inskrivningsmyndigheterna till en kostnad av 375 kr/fastighet om jag uppfattat allt rätt. Även här kan Lantmäteriförvaltningen hjälpa till men då blir avgiften betydligt högre än 8000 kr. Mer finns på http://www.lantmateriet.se/

Avgifter

Stan vill ha 5 250 kr för att rådgivning och kontroller. Jag hoppas att summan är förhandlingsbar om vi samordnar oss.

Teknik

Många av oss måste göra om avloppen. Jag har ”läst på” och frågat mig fram varför jag här skall redogöra för vad jag har kommit fram till. Givetvis vet jag inte allt varför jag är tacksam för tips och påpekande av oriktiga uppgifter.

 1. Första steget efter toaletten är en trekammarbrunn (slamavskiljare). 2 kbm/familj.
 2. Brunn nummer 2 (som inte finns med på bilden) är en pumpbrunn med en elektrisk dränkbar pump om fallhöjden inte räcker till. (Tänk till så går det kanske att komma ifrån denna brunn även om det kan verka svårt.)
 3. Brunn nummer 3 (som på bilden har nr. 6) är en fördelningsbrunn varifrån vattnet fördelas ut i en bädd.
  • Bädden kan vara en INFILTRATIONSBÄDD som består av täckjord 40 cm som skydd för kylan, fiberduk och bädd av 30 cm makadam 12 – 24 mm med inlagda fördelningsrör. Jorden måste vara genomsläpplig för vatten och fördelningsrören bör ligga en bit ovanför grundvattnet. Ett enkelt infiltrationsprov (perkolationsprov) kan Du göra själv. Se bilagan sist i denna presentation.
  • MARKBÄDDEN är ett alternativ till infiltrationsbädden om marken inte är genomsläpplig och anses vara driftssäkrare men är mer än dubbelt så dyr som infiltrationsbädden. Markbädden består av uppifrån räknat av täckjord 40 cm, fiberduk, 30 cm makadam 12 – 24 mm med fördelningsrör, 80 cm markbäddsand 0 – 8 mm, 5 cm makadam 2 – 8 mm, 30 cm makadam med uppsamlingsrör. Höjden på hela grusbädden är tillsammans 140 cm + täckjord på 40 cm. Totalhöjd 180 cm över utloppet i diket. Utloppsdiket måste ligga minst 140 cm lägre än utloppet från trekammarbrunnen för att inte behöva pumpa upp avloppsvattnet. Bädden skall vara 20 kvm/familj (28 kbm grus) och får vara max 15 meter lång vilket gör en bredd på min 1,33 meter.
  • Om utrymmet är begränsat går det att byta ut marbädden mot en bio-modul eller ett reningsverk som inte berörs i denna artikel.
 4. Brunn nummer 4 (som på bilden har nr. 2) är en uppsamlingsbrunnen för vattnet från bädden. Från denna brun leds vattnet ut i avloppsdiket.
 5. Om utloppet ligger närmare än 500 meter från vattendrag som kan vara en bäck till Lillån måste en fosforfälla installeras. Fällan kostar för cement 8 000 och plasten 18 000 kr + frakt och installation. Underhållskostnaden är beräknad till 440 kr/person och år för kalken och gipsen + frakt från Köping som kommer i en 500 eller 1000 kg säck som sänks ner i fosforfällan. Nu kan det gå med goda förhandlare att komma undan fosforfällan om avloppet går i ett långt öppet dike med fångdamm?? eller via lergropen??. Detta är mina funderingar efter samtal med stan.

Rörens lutning

Avloppsrören från toaletten bör luta 15 mm/meter medan rören i markbäddarna skall luta 5 till 10 mm/ meter. Avloppsrör mellan toaletten och trekammarbrunnen får inte vara för grova och inte luta för mycket eller lite för då kan det bli stopp i avloppet. Lämplig rördimension är 110 mm och normal lutning på ca.15 mm/meter eller en lutning som är mer än 45 grader.

Gunnar Björklund