Regler i hästplöjning-SM 2012

Öppningsfåran

Första fåran köres efter riktkäppar. Det är inte tillåtet att på annat sätt markera tegryggen. Rakheten bedöms endast på första fåran i öppningen. Det kan bli nödvändigt att stoppa plöjarna en kort stund för att domarna skall hinna med.

Öppningsfårornas djup, bredd och renhet Bedöms när öppningsfårorna är körda. Också här kan det bli nödvändigt med ett kort, stopp, medan domarna granskar fårorna. Öppningsfårorna skall vara renskurna och breda nog att rimligtvis kunna rymma tiltorna från sammanslaget.

Ryggens höjd och utseende

Ryggen skall vara låg, får endast utgöra en svag höjning över tegen i sin hel-het. All jord under ryggtiltorna skall vara avskuren och genomplöjd. Ogräs, stubb o dyl. skall vara gömt i ryggen. Den tävlande skall vid tredje högervarv vara nere vid fullt djup.

Anspänning och körning

Selarna skall vara korrekt anpassade. Draget ska bilda en rak linje från dragpunkt till svängel. Lokorna anpassas så, att de väl följer konturerna av lokstäder och bogar. Är lokorna rätt tillpassade kan flata handen endast med svårighet framifrån pressas längs lokstaden, mellan denna och lokan. I avstånd från bogspetsen motsvarande 1/3-del av logens längd, och så, att nedre lokremmen inte skaver mot strupen. Däckelgjorden spänns ungefär så hårt att man får plats med flata handen under remmen. Bukgjorden spänns löst så, att en tvärhand kan resas mellan buken och remmen. Korstömmarna anpassas så, att hästrans huvud vänder rakt framåt under körning.

Piska får ingå i utrustningen.

Plöjarna skall gå obesvärad och i upprätt ställning bakom plogen, inte mellan styrhandtagen. Tömmen bäres över en skuldran. Det är inte förbjudet att bära tömmen kring livet men medför poängavdrag. Kuskens sätt att hålla och sköta tömmarna granskas. Ryckningar och nervös behandling av hästarna för övrigt bedöms strängt. Överansträngning av hästarna eller annan osportligt upp-förande medför uteslutning.

Fårornas rakhet

Rakheten bedöms först efter fjärde omgångenoch främst mot plöjarens egen ryggläggning. Reslutatet skall vara ett genomsnitt av minst fyra granskningar.De tre första fårorna mot “grannens” rygg är fira från bedömning så, att man här kan rätta eventuella fel och krökar.

Fårans djup

Plöjningsdjupet mätes efter fjärde omgången i ryggläggningen och ytterligare minst 4 gånger under tävlingens gång. De två första metrarna från vändtegsmärkningen är fira från djup- och breddmätning. Största avvikelse + – 1 cm från uppgivet djup, för större avvikelser fråndrages 1 poäng per cm.

Fårans bredd

Mätes efter fjärde omgången och mot egen ryggläggning. Tiltornas bredd får inte överstiga plogens arbetsbredd, mätt från landsidan vinkelrätt till skärets yttersta spets. Plogens arbetsbredd fastslås av domarna och meddelas plöjaren vilken ska vara närvarande vid plogens mätning. Anser plöjaren att plogen är felmätt ska detta omedelbart meddelas domaren för omprövning. Plöjaren bestämmer själv om han/hon vill använda bredare eller smalare skär än originalet till plogstorleken. För plogar av engelsk typ, där vändskivan följer fårans botten så att underkanten skrapar ren fårbotten ett bredare stycke än skäret kan klara, mätes från landsidan till vändskivans underkant. Den av domarna fastställda plogbredden är under alla omständigheter avgörande vid bedömningen. Om tilta tages bredare än plogens arbetsbredd fråndrages 2 poäng för varje cm. Om tilta tages smalare än plogens arbetsbredd är de första 2 cm straffria därefter drages ett poäng per cm. För både djup och bredd gäller poängavdrag för varje påbörjad cm.

Tiltornas packning och placering

Tiltorna packas tätt och placeras korrekt i förhållande till varandra. Stubb, grönt och dyl. skall vara ordentligt nedplöjt. Tiltorna skall vara regelmässigtmarkerade så att de bildas en korrekt helhetsbild av det plöjda. Detta kan endast åstadkommas om plogen är tätt inställd vid betsel, hjul och skumrist. Det är tillåtet att använda kniv eller skivrist.

Ordning vid vändtegen

Här bedöms främst vändtegens jämnhet. Plogen skall tagas ur jorden och sättas så, att alla fåror är lika djupa vid markeringsfåran. Hästspår i det plöjda är inte tillåtet.

Tegarna

Utsättes i god tid före tävlingen. Högst 1000 m2 per deltagare. Tävlingsarealen avspärras med rep så att publiken hålles utanför tegarna.

Vändteg

Göres 8-10m breda och markeras med en grund fåra. Tiltan lägges in mot stycket.

Markering

Tegarna mätes ut, 14-18m breda och från 50-70m långa. Fösta teg göres 1m smalare än övriga tegar. Tegryggarna markeras med numrerade stickor. Stakkäppar skall finnas till hands minst tre per plöjare. Stakkäpp får placeras högst 10m utanför markerings fåra.

Lottning

Tegarna fördelas genom lottning mellan plöjarna.

Plöjningsdjup

Bestämmes i förväg av tävlingsledningen i samråd med markägaren.

Start

Startsignal gives när alla plöjarna är på plats vid sina tegar. Alla startar samtidigt.

Stopp

Domarna har under tävlingens gång rätt att stoppa plöjarna för att närmare granska t.ex. öppningsfåran eller omedelbart före slutfåran. Plöjarna startar igen efter tecken från domarna.

Namnskyltar

Så fort sammanslaget är gjort, bör en skylt anbringas på ryggen, som tydligt angiver plöjarens namn och nummer.

Ryggläggning

Efter öppningsfårorna plöjer varje deltagare 4 omgångar sammanslagning var efter isärslagning göres mot plöjare med lägre nummer. Om en tävlande tvingas till lång väntan pga att grannen ej är färdig med sin rygg, kan domarkollegiet ge den väntande tillåtelse att köra upp ny fåra att klyva emot. Här kommer vi att presentera reglerna för plöjning med häst