Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2013

Vi har förenklat lite i antalet bedömningspunkter mot hur man dömer i svenska mästerskapet och världsmästerskap. Våra domare dömer efter fem punkter. Max 5 poäng per domare på tre domare ger totalt 75 poäng på hela tävlingen. Tävlingen börjar med öppningsfåran, när deltagarna gjort sin öppningsfåra stoppas tävlingen.

Omstart sker när samtliga öppningsfåror är bedömda.

 1. Öppningsfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg
  Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning
  Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag
  Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Regler i veteranplöjning-SM 2012

Reglerna bygger delvis på JUF:s tävlingsregler för traktor- plöjning, som utarbetades 1948. Reglerna har senare modifierats och anpassats till dagens förhållande.

Tävlingen avgörs i två olika klasser – en för bogserade plogar och en för hydraulburna plogar.

Traktorer och plogar anskaffas av de tävlande.

Traktormodellerna får ej ha kommit ut senare än 1955 på den svenska marknaden. Detta innebär att traktorn kan ha tillverkats senare om inga ändringar gjorts sedan 1955. En traktor tillverkad exempelvis 1957 tillåts därför om modellen introducerades senast 1955. Även för plogar gäller samma bestämmelser.

Bedömning

1-2. Öppningsfåran skall vara rak och ren. Tegryggen skall vara ordentligt genomplöjd, ha god slutenhet och vara likformig i hela sin längd. Den skall ansluta väl till den övriga plöjningen och vara obetydligt högre än denna.

Fullt plöjningsdjup skall ha uppnåtts 3 m in på tegen, och efter 7-8 synliga tiltor runt ryggen. Förhållandet mellan tiltans djup och bredd bör om möjligt vara 2:3, och båda plogkropparna skall gå lika djupt.

3. Tiltorna skall vara likformiga i hela sin längd och tvärs över hela plöjningen. Bedömningen sker över hela det plöjda området. Tiltorna skall sluta väl intill varandra så att den efterföljande harvningen under lättas och att en god såbädd erhålles så snabbt som möjligt.

4. Bedömningen av nedplöjningen av grönt material, kontrolleras att alla gröna växtrester myllas ned och täcks så väl, att ogräs ej kan börja spira mellan tiltorna. Bedömning sker över hela det plöjda området.

5. Plogfårorna och tiltorna skall vara raka över hela plöjningen för att ge förutsättning för en god genomplöjning, slutenhet och likformighet. Bedömning sker över hela det plöjda området.

6. Upptagning och isättning av plogen skall göras vid vändtegs-markeringarna. Detta moment visar, oftast mer än något annat förarens skicklighet. Båda vändtegarna skall bedömas.

7. Slutfårans djup skall ej väsentligt avvika från övrig plöjning. Slutfåran bör vara så smal som möjligt för att medge en enkel igenkörning. Slutfåran skall placeras så att sista plogkroppens landsida går intill grundfårans tiltkant.

8. Kraven på en bra slutfåra är att den skall vara rak i hela sin längd och att den skall vara ren från jordkokor. Den skall ansluta väl till övrig plöjning. Slutfåran skall ligga mot tävlandes egen rygg. Endast ett synligt hjulspår är tillåtet. Flera hjulspår får förrekomma på enskärig plog eller då traktorns spårvidd är för bredd i förhållande till plogens bredd. Fel lagd slutfåra (ej mot egen rygg) och extra hjulspår medför poängavdrag.

Bedömingsskala

Ryggen Maxpoäng per domare
1 Öppningsfårans rakhet 5p
Öppningsfårans renhet 5p
Öppningsfårans likformighet 5p
2 Hopslagets likformighet 5p
Hopslagets slutenhet 5p
Ryggens anslutning till övrig plöjning 5p
Avdrag Ryggens genomplöjning max 5p x halva antalet domare
Plöjningens allmänna utseende Maxpoäng per domare
3 Tiltornas likformighet 2 bedömningar 2 x 5p
Tiltornas slutenhet 2 bedömningar 2 x 5p
4 Nedplöjning av växtrester 2 bedömningar 2 x 5p
5 Tiltornas rakhet 2 bedömningar 2 x 5p
6 Vändtegens utseende (isättning och upptagning m.m.) 2 x 5p
Avdrag Genomplöjning max 5p
Avdrag Plöjningsdjupet 1p per domare och cm
Slutresultat Maxpoäng per domare
7 Slutfårans djup 5p
Slutfårans läge 5p
8 Slutfåran rakhet 5p
Slutfåran renhet 5p
Slutfåran anslutning till övrig plöjning 5p

Övriga avdrag

 • Tidsavdrag 0,5 poäng per domare och 2 minutersperiod.
 • Osportsligt uppträdande (Överdomaren sätter poängen)
 • Nedanstående ger 2 poängs avdrag per domare
  • Fellagd slutfåra (slutfåra ej mot tävlandes rygg)
  • Mer än ett/två hjulspår i plöjningen beroende på traktorns spårvidd

Regler i hästplöjning-SM 2012

Öppningsfåran

Första fåran köres efter riktkäppar. Det är inte tillåtet att på annat sätt markera tegryggen. Rakheten bedöms endast på första fåran i öppningen. Det kan bli nödvändigt att stoppa plöjarna en kort stund för att domarna skall hinna med.

Öppningsfårornas djup, bredd och renhet Bedöms när öppningsfårorna är körda. Också här kan det bli nödvändigt med ett kort, stopp, medan domarna granskar fårorna. Öppningsfårorna skall vara renskurna och breda nog att rimligtvis kunna rymma tiltorna från sammanslaget.

Ryggens höjd och utseende

Ryggen skall vara låg, får endast utgöra en svag höjning över tegen i sin hel-het. All jord under ryggtiltorna skall vara avskuren och genomplöjd. Ogräs, stubb o dyl. skall vara gömt i ryggen. Den tävlande skall vid tredje högervarv vara nere vid fullt djup.

Anspänning och körning

Selarna skall vara korrekt anpassade. Draget ska bilda en rak linje från dragpunkt till svängel. Lokorna anpassas så, att de väl följer konturerna av lokstäder och bogar. Är lokorna rätt tillpassade kan flata handen endast med svårighet framifrån pressas längs lokstaden, mellan denna och lokan. I avstånd från bogspetsen motsvarande 1/3-del av logens längd, och så, att nedre lokremmen inte skaver mot strupen. Däckelgjorden spänns ungefär så hårt att man får plats med flata handen under remmen. Bukgjorden spänns löst så, att en tvärhand kan resas mellan buken och remmen. Korstömmarna anpassas så, att hästrans huvud vänder rakt framåt under körning.

Piska får ingå i utrustningen.

Plöjarna skall gå obesvärad och i upprätt ställning bakom plogen, inte mellan styrhandtagen. Tömmen bäres över en skuldran. Det är inte förbjudet att bära tömmen kring livet men medför poängavdrag. Kuskens sätt att hålla och sköta tömmarna granskas. Ryckningar och nervös behandling av hästarna för övrigt bedöms strängt. Överansträngning av hästarna eller annan osportligt upp-förande medför uteslutning.

Fårornas rakhet

Rakheten bedöms först efter fjärde omgångenoch främst mot plöjarens egen ryggläggning. Reslutatet skall vara ett genomsnitt av minst fyra granskningar.De tre första fårorna mot ”grannens” rygg är fira från bedömning så, att man här kan rätta eventuella fel och krökar.

Fårans djup

Plöjningsdjupet mätes efter fjärde omgången i ryggläggningen och ytterligare minst 4 gånger under tävlingens gång. De två första metrarna från vändtegsmärkningen är fira från djup- och breddmätning. Största avvikelse + – 1 cm från uppgivet djup, för större avvikelser fråndrages 1 poäng per cm.

Fårans bredd

Mätes efter fjärde omgången och mot egen ryggläggning. Tiltornas bredd får inte överstiga plogens arbetsbredd, mätt från landsidan vinkelrätt till skärets yttersta spets. Plogens arbetsbredd fastslås av domarna och meddelas plöjaren vilken ska vara närvarande vid plogens mätning. Anser plöjaren att plogen är felmätt ska detta omedelbart meddelas domaren för omprövning. Plöjaren bestämmer själv om han/hon vill använda bredare eller smalare skär än originalet till plogstorleken. För plogar av engelsk typ, där vändskivan följer fårans botten så att underkanten skrapar ren fårbotten ett bredare stycke än skäret kan klara, mätes från landsidan till vändskivans underkant. Den av domarna fastställda plogbredden är under alla omständigheter avgörande vid bedömningen. Om tilta tages bredare än plogens arbetsbredd fråndrages 2 poäng för varje cm. Om tilta tages smalare än plogens arbetsbredd är de första 2 cm straffria därefter drages ett poäng per cm. För både djup och bredd gäller poängavdrag för varje påbörjad cm.

Tiltornas packning och placering

Tiltorna packas tätt och placeras korrekt i förhållande till varandra. Stubb, grönt och dyl. skall vara ordentligt nedplöjt. Tiltorna skall vara regelmässigtmarkerade så att de bildas en korrekt helhetsbild av det plöjda. Detta kan endast åstadkommas om plogen är tätt inställd vid betsel, hjul och skumrist. Det är tillåtet att använda kniv eller skivrist.

Ordning vid vändtegen

Här bedöms främst vändtegens jämnhet. Plogen skall tagas ur jorden och sättas så, att alla fåror är lika djupa vid markeringsfåran. Hästspår i det plöjda är inte tillåtet.

Tegarna

Utsättes i god tid före tävlingen. Högst 1000 m2 per deltagare. Tävlingsarealen avspärras med rep så att publiken hålles utanför tegarna.

Vändteg

Göres 8-10m breda och markeras med en grund fåra. Tiltan lägges in mot stycket.

Markering

Tegarna mätes ut, 14-18m breda och från 50-70m långa. Fösta teg göres 1m smalare än övriga tegar. Tegryggarna markeras med numrerade stickor. Stakkäppar skall finnas till hands minst tre per plöjare. Stakkäpp får placeras högst 10m utanför markerings fåra.

Lottning

Tegarna fördelas genom lottning mellan plöjarna.

Plöjningsdjup

Bestämmes i förväg av tävlingsledningen i samråd med markägaren.

Start

Startsignal gives när alla plöjarna är på plats vid sina tegar. Alla startar samtidigt.

Stopp

Domarna har under tävlingens gång rätt att stoppa plöjarna för att närmare granska t.ex. öppningsfåran eller omedelbart före slutfåran. Plöjarna startar igen efter tecken från domarna.

Namnskyltar

Så fort sammanslaget är gjort, bör en skylt anbringas på ryggen, som tydligt angiver plöjarens namn och nummer.

Ryggläggning

Efter öppningsfårorna plöjer varje deltagare 4 omgångar sammanslagning var efter isärslagning göres mot plöjare med lägre nummer. Om en tävlande tvingas till lång väntan pga att grannen ej är färdig med sin rygg, kan domarkollegiet ge den väntande tillåtelse att köra upp ny fåra att klyva emot. Här kommer vi att presentera reglerna för plöjning med häst

Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2012

Vi har förenklat lite i antalet bedömningspunkter mot hur man dömer i svenska mästerskapet och världsmästerskap. Våra domare dömer efter fem punkter. Max 5 poäng per domare på tre domare ger totalt 75 poäng på hela tävlingen. Tävlingen börjar med öppningsfåran, när deltagarna gjort sin öppningsfåra stoppas tävlingen.

Omstart sker när samtliga öppningsfåror är bedömda.

 1. Öppningsfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg
  Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning
  Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag
  Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Regler för tävlingsplöjning i Sevallamästerskap 2011

 1. Öppningsfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg
  Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning
  Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag
  Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra
  Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.

Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.

Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2010

 1. Öppningsfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg. Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning. Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag. Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.

Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.

Regler för veteranplöjning i Sevallamästerskap 2009

 1. Öppningsfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet och djup. Max 3 x 5 poäng
 2. Rygg. Domarna kontrollerar höjd, slutenhet och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng
 3. Övrig plöjning. Domarna kontrollerar tiltornas likformighet och slutenhet. Max 3 x 5 poäng
 4. I och urtag. Domarna kontrollerar om plogen har satts i på rätt ställe och lyfts på rätt ställe. Max 3 x 5 poäng
 5. Slutfåra. Domarna kontrollerar rakhet, renhet, djup och anslutning till övrig plöjning. Max 3 x 5 poäng

Publik och deltagare uppmanas till försiktighet och uppmärksammas på att all närvaro sker på egen risk.

Arrangör är Sevalla Föreningsråd tillsammans med Hembygdsföreningen och övriga ideella föreningar i Sevalla samt Tillberga LRF.