Beslut om bergtäkten på Stora Bortomta

Länsstyrelsen i Uppsala kungjorde i Uppsala Nya Tidning och Enköpingsposten att de har gett sitt medgivande enligt Miljöbalkens 9 kap. för att öppna bergtäkten i Stora Bortomta. Tillståndet gäller 4 milj. ton under en  20-årsperiod med en genomsnittlig årsproduktion av 200 000 ton som får krossas och sorteras. Införsel får ske med 10 000 ton årligen av schaktmassor lämpliga för byggnads- eller anläggningsändamål där föroreningsrisken är ringa.

Eventuella överklaganden skall göras inom tre veckor efter kungörelsen som  anses vara gjord den 13 feb. Handlingar finns tillgängliga hos Enköpings kommun och på Länsstyrelsen i Uppsala.

Gunnar Björklund